Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden
Algemene leverings en uitvoerings voorwaarden van multiworx bouwservice | goedkoopbetonboren
KVK 51760223Vestigingsnr. 000021746966 Jaagpad West 8 6219 NN Maastricht

1 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1.1 Deze algemene levering, uitvoering en betaling voorwaarden, verder ‘voorwaarden’, zijn van toepassing op alle aan ons verstrekte opdrachten en/of overeenkomsten met
betrekking tot het verrichten van boor, zaag, sloop en installatie werkzaamheden door het bedrijf Multiworx / Goedkoopbetonboren verder genoemd “GB”
Afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk schriftelijk met GB overeen gekomen te worden.
1.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de voorwaarden van
GB op deze overeenkomst van toepassing zullen zijn.
2 OFFERTES, AANBIEDINGEN
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat, heeft GB het recht het aanbod binnen
twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
2.2 Zonder dat één der partijen van de verplichtingen genoemd onder 2.1 door het volgende is ontslagen, komen de overeenkomsten eveneens tot stand wanneer GB de
ontvangen opdrachtbevestiging accepteert, of op andere wijze te kennen heeft gegeven de opdracht te aanvaarden.
2.3 Aanbiedingen en offertes van Boorbedrijf/Installatiebedrijf met alle daarbij aangeboden bescheiden, zijn en blijven het eigendom van GB en mogen zonder toestemming van GB
niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
3 PRIJZEN
Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen en offertes van GB zijn dagprijzen, exclusief btw en/of andere toepasselijke heffingen en gebaseerd op de ten tijde van de
aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de bij GB geldende arbeidstijden. Het factuurbedrag zal te
allen tijde minimaal € 85,00 ex. btw bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4 OMVANG VAN HET WERK
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden,
de werkzaamheden op de tarieven pagina online en de overige leveringen en voorzieningen tot de verplichtingen van opdrachtgever:
a. de kosten voor het afvoeren van materiaal / puin tenzij anders overeengekomen.
b. het markeren met stift van de plaatsen waar de boor- en/of zaagwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd,
c. voor zover het werk dit vereist, de aanwezigheid van netvoeding van 220/380 volt en 16 ampère of zoveel meer als nodig is,
d. aanwezigheid van een water tappunt.
e. werkplek dient goed toegankelijk te zijn en bij boren onder maaiveld afdoende uitgegraven.
f. de kosten van eventuele vergunningen, parkeergelden en berekeningen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Bij een geschil over de naleving van het bovenstaande, is de mening van GB als uitvoerende partij altijd doorslaggevend.
5 MEER- EN MINDERWERK
5.1 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft GB
behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15 % van de vermindering, als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en
vergeefse voorbereidingskosten.
5.2 Bij werkzaamheden uit te voeren bij bewapening zwaarder dan Ø 16 mm of een opeenhoping van metalen, grindnesten of andere materialen in het te bewerken vlak, mogen door
GB extra kosten in rekening worden gebracht welke kunnen bestaan uit een percentage van de overeengekomen prijs, dit in verhouding tot het aanwezige materiaal / situatie
Vorenstaande extra kosten zullen tijdens de uitvoering van de opdracht worden bepaald in overleg met een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.
5.3 Indien boorkernen niet verwijderd kunnen worden in verband met de aanwezigheid van bewapening in de lengterichting van de geboorde gaten zullen de extra kosten in
rekening worden gebracht op basis van de normale urenprijs.
5.4 Indien de stroom- en wateraansluitingen zich niet binnen een afstand van 40 meter van de plaats van de feitelijk werkzaamheden bevinden, zal
GB gebruik maken van een aggregaat op kosten van opdrachtgever. Indien, om welke reden dan ook,
geen gebruik gemaakt kan worden van een aggregaat of van een water tap punt, dan worden de extra besteedde uren die nodig zijn geweest om stroom en water te verkrijgen aan
opdrachtgever op basis van de normale uurprijs in rekening gebracht.
5.5 De kosten, van welke aard dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot parkeerkosten, vergunningaanvragen en dergelijke, die redelijkerwijs gemaakt zijn om de
werkplek te (kunnen) bereiken worden doorberekend aan de opdrachtgever.
6 TERMIJN VAN UITVOERING
Opgegeven uitvoeringstermijnen zullen nimmer beschouwd kunnen worden als fatale termijnen maar gelden als streeftermijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7 OPLEVERING
Het werk wordt geacht correct te zijn opgeleverd indien de werkbon voor akkoord getekend is door de opdrachtgever of een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.
8 BETALING
8.1 Betaling aan GB dient te geschieden, zonder beroep op compensatie of korting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, ook indien betaling in termijnen is overeengekomen.
8.2 Bezwaren inzake een factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan GB te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn worden
klachten niet meer in behandeling genomen en wordt aangenomen dat opdrachtgever afstand heeft gedaan van zijn (vermeende) rechten. Het indienen van een bezwaar
schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
8.3 In geval de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot sureance van betaling indient, strafrechtelijk wordt vervolgd, dan wel beslag op het
geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of op enige andere manier zijn beschikkingsbevoegdheid verliest;
c. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag geheel of gedeeltelijk binnen de gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,
heeft GB door het enkel plaatsvinden van één van bovenstaande omstandigheden het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige
rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, dan wel al hetgeen opdrachtgever uit hoofde van enigerlei overeenkomst en/of verleende dienst aan GB verschuldigd is, terstond
en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
8.4 Indien de opdrachtgever met enige betaling achterstallig is – ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst – heeft Boorbedrijf tevens het recht de uitvoering van elk
door de opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten, totdat opdrachtgever al hetgeen in geval van de vorige zin direct opeisbaar is geworden binnen een door
GB vast te stellen termijn heeft betaald. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is GB gerechtigd alle opdrachten van de opdrachtgever te
annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding zoals bepaald bij “annuleringen” in artikel 9.
8.5 Een eventueel verleend uitstel van betaling kan door GB te allen tijde weer worden ingetrokken.
8.6 Een betaling wordt als ontvangen beschouwd, zodra het te ontvangen bedrag is bijgeschreven op één van de bank- of girorekeningen van GB of de door GB
gemachtigde derden, of, bij betaling in contanten, tegen overlegging van een door GB afgegeven kwitantie. De door de bank of giro aangegeven valutadag is
bepalend als betalings dag.
8.7 Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan,
zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.8 Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking tot de
invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag gemaakt, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15 % van het
verschuldigde factuurbedrag en zullen minimaal €200,= zijn.
9 ANNULERINGEN
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht reeds gemaakte kosten, welke
hierbij worden begroot op minimaal 30 % van de aanneemsom, aan GB te vergoeden. Deze kosten bestaan verder in ieder geval uit de voor de uitvoering van deze
opdracht speciaal bestelde materialen en verbruiksartikelen.
10 OVERMACHT
10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van GB niet kan
worden gevergd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, ziekte, werkliedenuitsluiting,
overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen bij GB c.q. bij leveranciers van GB.
10.2 Indien naar het oordeel van GB de overmachtsituatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft GB het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten
totdat de omstandigheid, die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet. Is naar het oordeel van GB de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen
een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten/gevolgen. GB is gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties die
bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.
11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De aansprakelijkheid van GB uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch zal nooit hoger zijn dan het factuurbedrag, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.
11.2 GB is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of ontstaan is nadat de opdrachtgever de door GB vervaardigde zaken heeft bewerkt of laten bewerken,
respectievelijk in gebruik heeft genomen.
11.3 GB is evenmin aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
11.4 GB is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, die optreedt bij het afboren en/of -zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen,
bewapeningen en alle andere zich in het beton of overige te bewerken objecten bevindende.
11.5 GB neemt bij boor- en/of zaag- en/of sloopwerkzaamheden alle mogelijke voorzorgmaatregelen ter voorkoming van bevuiling en/of beschadiging door water of andere
(vloei)stoffen in en/of op de werklocatie en/of andere (aangrenzende) ruimtes en locaties. De opdrachtgever dient GB altijd op de hoogte te stellen van de eventueel
aanwezige (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en andere producten in het te bewerken oppervlak, ook indien GB hier zelf niet naar informeert. Indien door het
achterwege blijven van dergelijke informatie dan wel andere onvoorziene omstandigheden toch (water)schade ontstaat kan GB hiervoor niet aansprakelijk worden
gesteld.
11.6 Alle met behulp van geproduceerde lijmverankeringen worden uitgevoerd volgens specificatie van de opdrachtgever c.q. de fabrikant. Voor schades van welke aard dan ook
als gevolg van lijmverankeringen is GB niet aansprakelijk.
12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.
12.1 Op de overeenkomsten tussen GB en de opdrachtgever is in Nederland het Nederlands recht van toepassing
en in Belgie het Belgisch recht, afhankelijk van de feitelijke locatie van de overeengekomen werkzaamheden.
12.2 Alle geschillen, waaronder ook begrepen die welke slechts door één van de partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, tussen partijen
zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.
12.3 Het in 12 lid 2 bepaalde laat het recht van partijen om het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies onverlet.
January 2021 Multiworx / Goedkoopbetonboren